Stanisław Taczak

 

 

 

Stanisław Taczak urodził się 8 kwietnia 1874 r. w Mieszkowie k. Jarocina. Służbę wojskową, podczas której ukończył kurs aspirantów oficerskich, odbył w latach 1898 - 1899. W 1904 r. został podporucznikiem, a w 1913 r. awansowano go do stopnia porucznika. Po zmobilizowaniu w 1914 r. objął dowództwo kompanii, a po awansie na stopień kapitana - dowództwo batalionu 46 pp Obrony Krajowej. Wraz z pułkiem skierowany został na front rosyjski.
    Po przeniesieniu Legionów Polskich w grudniu 1916 r. na teren Kongresówki i przejściu ich na organizację i wyszkolenie niemieckie, Taczaka przydzielono - na własną prośbę - (11 XII 1916 r.) w charakterze głównego instruktora do II baonu 6 p. Legionów Polskich.
    W listopadzie 1918 r. Taczak włączył się aktywnie w organizację Wojska Polskiego. Zgłosił się do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych jako pierwszy Polak z armii niemieckiej i otrzymał przydział do Oddziału VII (naukowego) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 28 XII 1918 r., wracając z Berlina, kapitan Taczak zatrzymał się w Poznaniu, aby odwiedzić rodzinę. To właśnie Teodor Taczak poinformował Stanisława Adamskiego i Wojciecha Korfantego z Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, że do Poznania przyjechał jego brat - oficer polskiego Sztabu Generalnego. Wszystkie atuty przemawiały za kandydaturą Stanisława Taczaka na stanowisko głównodowodzącego powstaniem: był Wielkopolaninem, oddanym sprawie patriotą, od lat nie angażował się w działalność polityczną, znał specyfikę armii pruskiej i jej zasady organizacyjne, miał też pogląd na kierunki rozwoju Wojska Polskiego, posiadał liczne kontakty w Warszawie. Telefonicznie uzyskano akceptację J. Piłsudskiego i Sztabu Generalnego, skąd Taczaka oddelegowano na czas pełnienia funkcji do Poznania.
    5 I 1918 r. Stanisławowi Taczakowi (awansowanemu już do stopnia majora) formalnie podporządkowano oddziały polskie w całym zaborze pruskim, zarówno jawne jak i tajne, uznając w ten sposób jedność wszystkich sił pod wspólnym dowództwem w Poznaniu. W praktyce mjr Taczak zaczynał wszystko od początku, bez niezbędnej kadry oficerów, bez zorganizowanych służb, nie znając ludzi i nie mając kontaktu z terenem. Organizacja choćby zaimprowizowanego sztabu była utrudniona przez istnienie w Poznaniu kilku ośrodków rozkazodawczych.
    Do 15 I 1918 r. Dowództwo Główne utworzyło szereg ogniw dowodzenia, tak w jego ramach, jak i dla przyszłego Szefostwa Aprowizacji. Powołano sekcję sanitarną, inspekcję koni i taborów, komendę linii kolejowych, biuro kartograficzne, biuro płatnika, referat lotniczy i automobilowy, i inne. Przystąpiono do tworzenia centralnej administracji wojskowej.
    Dla bazy organizacyjnej powstania przyjęto podwójną strukturę organizacyjną: poziomą, terytorialną - od powiatów z komendantami, dalej okręgi wojskowe i dowództwa frontów oraz strukturę pionową - obejmującą proces przekształcania się luźnych oddziałów powstańczych w oddziały wojskowe. Głównodowodzący zamierzał tworzyć je w dwóch etapach. W pierwszym - zorganizować niższe jednostki taktyczne (bataliony, baterie, szwadrony) trzech podstawowych rodzajów broni (piechoty, artylerii, kawalerii) oraz kadry dla wojsk specjalnych (technicznych) i lotnictwo. W drugim etapie z jednostek tych utworzone miały być brygady i dywizje.
 

W pierwszym rzędzie Dowództwu Głównemu podporządkowano 24 komendy powiatowe. Dnia 7 I 1919 r. obszar Wielkopolski podzielono na 7 okręgów wojskowych, a 13 stycznia utworzono dwa dalsze. Według zasad przyjętych przez Dowództwo Główne, tworzące się wojska powstańcze składały się:
 

  • z oddziałów ochotników, przede wszystkim mających za sobą służbę wojskową, w wieku od 19 do 40 lat,
  • ze Straży Ludowej, składającej się z ochotników, którzy dotąd w wojsku nie służyli, jak i z wysłużonych żołnierzy w wieku powyżej 30 lat,
  • z żandarmerii, ochotników, przede wszystkim z byłych żołnierzy i żandarmów.
    Zgodnie z rozkazem Dowództwa Głównego, każdy oficer i szeregowy należący do wojsk powstańczych winien był posiadać znormalizowaną legitymację i założyć odznaki: orzełka, kokardę biało-czerwoną, biało-czerwone naszywki na kołnierzach.
    Głównodowodzący i jego sztab sformowali też dowództwa frontowe jako ruchome dowództwa operacyjne. Zwarta linia frontu polsko-niemieckiego była gwarancją nie tylko możliwości rozszerzenia zasięgu powstania, ale także utrzymania polskiego stanu posiadania w przypadku ofensywy niemieckiej. Stanisław Taczak, chcąc zabezpieczyć Poznań, centrum i ognisko powstania, rozkazał opanować niemiecką stację lotniczą na Ławicy, co nastąpiło w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r.
    Dziewiętnaście dni pracy Sztabu Dowództwa Głównego, od 28 grudnia 1918 r. do 15 stycznia 1919 r., przypadło na najważniejszy okres w przebiegu powstania w Wielkopolsce. Efekty działalności pierwszego głównodowodzącego przeszły wszelkie oczekiwania. Mimo że na wynikach powstania zaciążyły skutki utraty czasu, niezawinione zresztą przez Dowództwo Główne, to od końca pierwszej dekady stycznia majorowi Taczakowi udało się skutecznie osłonić osiągnięcia powstania, utworzyć silny front przeciwniemiecki, umożliwiający rozwinięcie działań zaczepnych własnymi siłami. Taczak i sztab Dowództwa Głównego wyznaczył też realne cele operacyjne powstania i stworzył podstawę do ich realizacji.
    10 stycznia 1919 r. siły powstańcze na odcinku północnym liczyły 2800 ludzi, na odcinku południowym - 1600, południowo-zachodnim 900, południowym - 1300, a w Poznaniu - 2400, tj. łącznie około 9000 powstańców, nie licząc formacji Straży Ludowej. Tydzień później, 16 stycznia, siły te na poszczególnych odcinkach liczyły odpowiednio: 4800, 2400, 1600, 1900, a w Poznaniu 3200, tj. łącznie 13900 ludzi.
    Generałowi J. Dowbor-Muśnickiemu major S. Taczak przekazał zorganizowany sztab Dowództwa Głównego, kadry przyszłego Szefostwa Aprowizacji, dowództwa frontowe i terytorialne, kadry przyszłej armii regularnej. Nowy głównodowodzący obejmował więc dowództwo przy w miarę wyjaśnionej sytuacji.
    Stanisław Taczak, pierwszy głównodowodzący Powstaniem Wielkopolskim, awansowany do stopnia generała brygady, pełnił służbę zawodową w wojsku do 1930 r. piastując różne funkcje dowódcze. Po raz drugi chwycił za broń jako ochotnik-emeryt 1 września 1939 r., zgłaszając się do szeregów Armii "Poznań". Po kapitulacji całą okupację przeżył w niemieckich obozach oficerskich. Po wyzwoleniu wstąpił do szeregów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Do kraju powrócił w 1946 r. osiedlając się w Malborku, gdzie zmarł w 1960 r. W 1988 r. prochy generała Taczaka sprowadzono do Poznania i złożono na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.